Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Utworzono: 2 Styczeń 2015

W 2015 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2014 rok wyniosą, co najmniej 1.200.000 euro, tj.:

5.010.600 zł.

Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2014, średni kurs euro 30 września 2014 r. wyniósł 4,1755 zł.

A zatem:

  • 1.200.000 euro x 4,1755 zł = 5.010.600 zł.

Jeżeli w 2014 roku przychody jednostki wyniosą co najmniej 5.010.600 zł, to w 2015 roku, będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe.

Podstawa prawna: 

 

Źródło:  http://www.wskazniki.pl/?doc_id=211420&iid=327771

unia