Artykuły

Utworzono: 27 Kwiecień 2015

Od 01.04.2015 r zmieniła się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Do 31 marca 2015 r. stopa procentowa tej składki wynosiła 1,93%, a od 1 kwietnia 2015 r. 1,80%.

Oznacza to, że od miesiąca maja br przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS zarówno za „siebie” jak i za zatrudnionych pracowników.

Więcej na:  http://www.pit.pl/skladka-wypadkowa-13117/

 

 

Utworzono: 27 Kwiecień 2015

3 dni zostały na złożenie rozliczenia rocznego za 2014 r. do Urzędu Skarbowego. Za opóźnienie w złożeniu lub jego brak grożą kary nawet do 30 tys zł!

Ostateczny termin upływa 30.04.2015 r. godz. 23.59

Możliwości złożenia PIT w Urzędzie jest kilka:

* osobiście w kancelarii (pieczątka na kopii )
* wysyłka listem poleconym (potwierdzenie nadania listu – liczy się data nadania w Urzędzie Pocztowym)
* wysyłka przez internet (UPO z datą ostateczną 30.04)

 

UWAGA!

Wstępnie wypełnione rozliczenie roczne zwane PFR, które oferują Urzędy Skarbowe,  nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji (PIT37) do US!!!! Oferowane przez administrację podatkową zeznanie jest tylko i wyłącznie formą pomocy przy prawidłowym wypełnieniu rozliczenia.

Zapraszam do skorzystania z oferty biura. Rozliczenia roczne już od 10 zł netto.

 

Utworzono: 7 Styczeń 2015

Jeżeli posiadasz pozarolniczą działalność gospodarczą i nieregularnie opłacasz składki – masz szansę na ich umorzenie. Pozostało jednak tylko kilka dni na złożenie wniosku.

Więcej na:

http://www.biztok.pl/gospodarka/zostalo-kilka-dni-spiesz-sie-jezeli-chcesz-abolicji_a19663

Utworzono: 2 Styczeń 2015

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą posiada możliwość zmiany dotychczasowej formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne). Zmiany tej dokonuje się do 20 stycznia każdego roku podatkowego. Warto zatem już teraz przeanalizować ubiegłoroczne wyniki finansowe i zdecydować o ewentualnej zmianie. Być może korzystniejszym będzie wybór ryczałtu zamiast stosowanej do tej pory skali podatkowej?

Zapraszam do nawiązania współpracy z Biurem, pomogę w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania dla Państwa firmy.

Utworzono: 2 Styczeń 2015

W 2015 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2014 rok wyniosą, co najmniej 1.200.000 euro, tj.:

5.010.600 zł.

Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2014, średni kurs euro 30 września 2014 r. wyniósł 4,1755 zł.

A zatem:

  • 1.200.000 euro x 4,1755 zł = 5.010.600 zł.

Jeżeli w 2014 roku przychody jednostki wyniosą co najmniej 5.010.600 zł, to w 2015 roku, będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe.

Podstawa prawna: 

 

Źródło:  http://www.wskazniki.pl/?doc_id=211420&iid=327771

Utworzono: 2 Styczeń 2015

Od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1750 zł ( brutto).

Wzrost płacy minimalnej oznacza także wzrost podstawy wymiaru składek społecznych ZUS dla osób zakładających działalność, którzy przez pierwsze dwa lata działalności mogą skorzystać z ulgi ZUS dla nowych firm. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli składki emerytalne i rentowe nowych firm, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwota podstawy składek ZUS dla nowych firm wyniesie zatem 525 zł.


unia